Strava và Biji Vietnam có cần dùng 1 email để kết nối không?

Tài khoản Biji Vietnam và Strava (hoặc Garmin) không cần phải cùng một email để kết nối. Bạn có thể kết nối tài khoản Biji Vietnam với bất kỳ tài khoản Strava (hoặc Garmin) nào đều được, miễn bạn kết nối với Biji Vietnam tài khoản Strava nào thì bạn phải sử dụng tài khoản đó để ghi nhận kết quả là được.